Skip to main content

تعریف برنامه ریزی

برنامه ريزي عبارتست از برآورد احتياجات آينده و تعيين منابع براي تأمين آن احتياجات، به عبارتي ديگر برنامه ريزي تصميم گيري در مورد آنچه كه بايد انجام گيرد و اينكه چگونه بايد صورت گيرد، توصيف مي شود . برنامه ريزی فرايندي است كه در آن نحوه توليد ، گردش و هماهنگي اطلاعات در بخش كارشناسي به نحو سازمان يافته اي به بخش تصميم گيري مرتبط مي گردد . [1]

 

 مينتزبرگ

[2]( 1994) برنامه ريزي فكركردن راجع به آينده يا كنترل آن نيست بلكه فرآيندي است كه مي تواند در انجام اين امور مورد استفاده قرار گيرد . برنامه ريزي تصميم گيري در شكل معمول آن نيست بلكه مجموعه اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ شده در قالب فرايند برنامه ريزي است . برنامه ريزي مي تواند براي زمان حال يا آينده انجام شود . برنامه ريزي عبارتست از فرايند سیستماتیک مشخص و به هم پيوسته، براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات . [3]

برطبق اين تعريف تصميم گيري هاي مقطعي و ناپيوسته و اتخاذ سياست ها براي پيشبرد سازمان در زمان حال يا آينده برنامه ريزي نيستند . اگرچه بعضي از شركت ها و سازمان ها بدون برنامه ريزي توانسته اند آينده سازمان را در نظر داشته و بقاي آن را تضمين نمايند.

برنامه ريزي فرايندي است كه مي تواند در هدايت سازمان به كار گرفته شود .برنامه ریزی نقطه مقابل تصمیمات عجولانه و احساسی و عوامانه است.برنامه ریزی باید در خدمت سعادت و بهروزی جامعه باشد،برنامه ریزی که نتواند به بهبود شرایط زندگی افراد یک جامعه کمک نماید از آغاز منجر به شکست است و یکی از اساسی ترین اهداف برنامه ریزی تعدیل نابرابریها است که در این خصوص مفاهیم عدالت گری اجتماعی و اقتصادی تصاویر افقهای دور دست اند.

[1] . علي اكبر رامشك ” برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد مهندسي مجدد » . پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران ، پاييز 1381.

2.Mintzberg

[3] . حسين رحمان سرشت . ” مديريت راهبردي در انديشه نظريه پردازان ” . انتشارات علامه طباطبايي ،چاپ اول ، پاييز 1383

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه  برنامه ریزی شهری

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

مدیریت شهری و رقابت‌پذیری

با توجه به تغيير در عوامل مؤثر بر رقابت كلانشهرها، عامل مكان جغرافيايي، معنايي متفاوت يافته و تحت تأثير عامل فضا قرار گرفته است. به عبارت ديگر، برندسازي براي مكان‌ها وجهه فضايي آنها را نشان مي‌دهد كه متأثر از عامل ارتباطات جهاني شهرها و همكاري شبكه‌اي شهرهاست. به اين شكل، يكي از وظايف مديريت شهري، كمك به ايجاد برندي مناسب با ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي اقتصادي شهرهاست. همانگونه كه موفقيت رقابتي شركت‌ها به شدت با محيط اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشورهايي كه در آن مستقر هستند، وابسته مي‌باشد، موفقيت شهرها نيز به عامل تصويرسازي مناسب براي شهرها وابسته است. تصميم‌سازي مناسب براي ايجاد تصوير بهتر و جذب سرمايه به شهرها با كمك برندسازي، از جمله اقداماتي مي‌باشد كه بر عهده مديريت شهري است. اين راهبردها بايد منطبق بر مزيت‌هاي منطقه‌اي شهرها باشند. اين بدان معناست كه عوامل مزيت رقابتي به طور منطقه‌اي تعيين مي‌شوند. به بيان ديگر، پايداري رقابت‌هاي منطقه‌اي، در مزاياي محلي نهفته است (قادری و همکاران؛ 1392: 48).

امروزه چهار راهكار اساسي براي بهبود چهره و تصوير عمومي از شهرها وجود دارد كه معمولاً از تركيبي از راهكارهاي مختلف استفاده مي‌شود:

  • توسعه خدمات اجتماعي: هدف از اين راهكار، ارتقاي كيفيت محيطي براي ساكنيني كه اكنون در جامعه مورد نظر در حال زندگي و كار هستند و ساكنين بالقوه يا خريداران آتي مكان، مي‌باشد. اين راهكار، از توسعه خدمات آموزشي، تسهيلات بهداشتي، خدمات رفاهي و اداري و … پشتيباني مي‌نمايد.
  • برنامه‌ريزي و طراحي مجدد شهري كه بر بهبود كيفيت‌هاي فضايي مكان تأكيد دارد.
  • توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي كه بر توسعه زيرساخت‌هايي نظير راه‌هاي ارتباطي، تأمين برق و سوخت، ارتباطات و نظاير آنها متمركز است.
  • برنامه‌ريزي و مديريت بازاريابي مكان (Jensen et al., 1997).

 

سرمایه اجتماعی

به طور كلي سرمايه اجتماعي، مبادله اقتصادي را در محيط كلان شهري تسهيل مي‌كند و از هزينه‌هاي مبادله در اقتصاد شهري مي‌كاهد. سرمايه اجتماعي در فرايند توليد، همانند ساير عوامل توليدي (سرمايه فيزيكي، نيروي كار، تكنولوژي و سرمايه انساني) ايفاي نقش مي‌كند. همچنين سرمايه اجتماعي، ميزان نرخ تراكم و كيفيت انواع ديگر سرمايه‌ها را (به ويژه سرمايه انساني) تحت تأثير قرار مي‌دهد. بر اين اساس، مديريت شهري بايد راهبردهايي را توسعه دهد كه احساس مسئوليت دانش را تقويت كرده و از فرصت‌هاي ناشي از سرمايه‌هاي اجتماعي، بهره‌برداري نمايد. شكل زیر نشان مي‌دهد كه مدیریت شهري چگونه با تأثير بر رشد صنايع جديد نوپا، ايجاد اشتغال بيشتر و ارتقاي كيفيت زندگي، مي‌تواند به افزايش درآمد شهر منجر شود.

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه  شهرسازی

مشاوره انجام پایان نامه  برنامه ریزی شهری

09333358943