Skip to main content

تقابل سنت و مدرنیته در دوره قاجاری

جامعه ایران در عصر قاجار با شرایطی روبرو شد که تا آن زمان روبرو نشده بود و این ارتباط پیوندهایی را به وجود آورد که سبب تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در درون جامعه شده بود، در این میان فضاهای شهری این دوران هم، تحت تأثیر تحولات جامعه و روبرو شدن با تمدن غربی وارد چالش­های سنت و مدرنیته شد. سنت در لغت به معنای حفظ و انتقال باورها و رفتارها از دوره ای به دوره­ای دیگر از تاریخ است که معمولا به صورت شفاهی انجام می گیرد.

بنابراین در درون موضوع سنت، تحرک وجود دارد و به زبان دیگر آنچه که امروز سنت” نامیده می شود روزی جدید و به قول امروز مدرن بوده و در طول زمان تغییر شکل داده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. سنت یعنی “حضور گذشته در حال در عمل هیچ گاه حال به صورت خالص وجود ندارد، حال همیشه همراه گذشته ای است که ادامه می یابد (بهنام، ۱۳۸۶، ۳۰).

به عبارت دیگر سنت به معنای آداب و رسوم، اعتقادات و رفتارهایی است که از گذشتگان به میراث رسیده است. تأثیر زیادی بر شرایط اجتماعی جامعه دارد و بخش مهمی از فرهنگ تمدن محسوب می­شود. به بیانی دیگر، سنت به معنای تداوم و استمرار، انتقال وجهی از فرهنگ قومی و فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر و انتقال سینه به سینه باورها و عادات و عرفها از پدران به فرزندان است (قبادیان، 1383: 20-19).

تجدد نوعی سرنوشت و تقدیر تاریخی است، تجدد و نوگرایی یک واکنش و حالت طبیعی است که در تمدن ها در برخورد با پیشرفت و دستاوردهای تازه تمدن غربی که براساس کوشش انسان غربی، در نتیجه ظهور مدرنیته، از قرن شانزدهم تا نوزدهم میلادی، به وجود آمده بود، به وجود آمد (بهنام، ۱۳۸۶: ۱۱). تجدد یا نوگرایی در مفهوم عام خود به معنی نوعی خردگرایی غربی بود که ایجاد سازمان­های جدید اجتماعی به جای سازمان های سنتی کلاسیک، صنعتی کردن اقتصاد، سکولاریسم، ایجاد دولت- ملت از الزامات آن به شمار می آمد. در این بینش شرایط مادی نه معنوی به رفتار و نحوه تفکر افراد در جامعه شکل می­داد (بانی مسعود، ۱۳۸۸: ۱۸۴).

 

مدرنیسم و معماری

اصطلاح مدرنیته به شیوه­های زندگی اجتماعی و تشکیلات و سازمان­های اجتماعی اشاره دارد که از قرن هفدهم به بعد در اروپا ظاهر شد و به تدریج دامنه تأثیرات و نفوذ آن کم و بیش در سایر نقاط جهان نیز بسط و گسترش یافت (گیدنز، ۱۳۷۹: ۱۵۸). اصل مدرنیته به معنای همواره به پیش رفتن و در عین حال” فرا خواندن نو و کنار گذاردن کهنه” است.

از نظر رومی­ها ” مدرن بودن” یعنی آگاهی داشتن نسبت به زمانه خود (جهانبگلو، ۱۳۷۶: 5). واژه “مدرنیزاسیون” به معنی نوسازی است و در اصطلاح به معنی ایجاد تغییراتی در تلقیات فردی، رفتار اجتماعی، اقتصاد و سیاست است. به طور کلی هر جا سخن از تغییراتی به میان آید که در رفتار فردی و اجتماعی و یا در اقتصاد و سیاست جامعه موثر باشد، نوسازی است. این واژه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم معمولا به معنای رشد تعقل و نادینی گری به کار میرفت. اینک، نوسازی غالبأ معنی رشد اقتصادی را دارد و یا مترادفی است برای واژه های غربی شدن و نوگرایی (آزاد ارمکی، ۱۳۸۰: 69).

 

 سنت و مدرنیته قاجاری

مدت هاست که در مباحث و نوشته­ها حتی تحقیقات مختلفی که مطرح می­شود، از کلمه سنت و مشتقات آن مثل ” سنتی”، “سنت­گرا” و ” سنت­گرایی” در مقصود منفی و مترادف با کهنگی و قدیمی و کهنه­گرایی، در ضدیت با نوگرایی و نوجویی و عداوت با هر پدیده جدید مستفاد می­شود؛ از سوی دیگر واژه­های ” نوگرایی”، ” مدرنیسم”، ” تجدد” و امثالهم لغاتی هستند که غالباً در مقابل واژه سنت و مشتقات آن به کار برده می­شوند. وضعیت به گونه­ای است که با لفظ “نوگرایی” مفهوم “سنت گرایی” به مذبح برده می­شود (نقی زاده، ۱۳۷۸: ۱۰۱).

خاندان قاجاریه از سال ۱۹۵۸ الى ۱۳۰۴ ه.ش (۱۱۹۳ الى ۱۳۴۴ مق) یعنی مجموعا به مدت ۱۴۶ سال در ایران سلطنت کردند. در طی این مدت، تحولات بسیار زیادی در شئون مختلف مملکت صورت گرفت. جامعه سنتی ایران مواجه با نسیم ها و گاه تند باد های مدرنیته قرار گرفت و بسیاری از هنجارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری دستخوش تغییرات شد (قبادیان، ۱۳۸۳: ۲۱). تاریخ نیمه اول قرن سیزدهم هجری( مقارن با نیمه اول قرن ۱۵ میلادی) از جهاتی چند بخشی از مهمترین قسمت­های تاریخی است، زیرا در این ۵۰ سال وقایع و حوادث بزرگی در اروپا روی داد که اثرات آن از حدود اروپا خارج شد و در سایر نقاط عالم وارد گردید و ایران نیز به نوبه خود از اثرات آن حوادث مهم مانند انقلاب کبیر فرانسه و جهانی ناپلئون كبير و لشگرکشی­ها و فتوحات آن بی­نصیب نماند.

از طرفی دیگر طولانی­ترین و مهمترین محاربات خارجی این کشور و کشور استعمار طلب روسیه تزاری در این عصر آغاز شد. مسأله جنگ های ایران و روسیه و توجه شدید دربارهای فرانسه و انگلستان به ایران و رقابت شدید آن دو با یکدیگر برای جلب موافقت شاه و دربار قاجار، وضعیت سیاسی مهم و غیر قابل تفکیکی در ایران ایجاد نمود (شمیم، ۱۳۴۲: ۵۲).

از طرف دیگر دوره قاجار، همزمان است با تحولات وسیع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اروپا. تحولاتی که شیوه­های کهن زیست و تولید را در اروپا به هم می ریزد و شیوه های نوین و نظمی جدید جایگزین آن می­کند. به دنبال این تحولات، دولت­های قدرتمندی در اروپا شکل می­گیرد که با اتکاء بر اصلاحات عمیق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و با تکیه بر دستاوردهای انقلاب صنعتی در پی تسلط هرچه بیشتر بر جهان هستند. این اندیشه­های مدرن، وقوع انقلاب صنعتی به همراه رویدادهای پس از آن مانند پیشرفت علوم و فنون تقسیم منطقی کار و جدال با گذشته سرانجام به دگرگونی دائمی؛ پشت  سر گذاشتن و گاه نابودی فرهنگ سنتی در صحنه زندگی اجتماعی انجامید (حبیبی، اهری، ۱۳۸۷: 234).

این تحولات عمده در ایران در دوره قاجار رخ می­دهد، نخستین برخورد ایران با جوامع مدرن که باعث تغییرات چشمگیر شد، در اوایل قرن ۱۹ میلادی همزمان با امپراطوری ناپلئون بنا پارت و سلطنت فتحعلی شاه قاجار صورت گرفت. اگرچه این تغییرات زیربنایی نبود، ولی آغاز مدرنیزاسیون در ایران است (قبادیان، ۱۳۸۳: ۲۸). بدین ترتیب اولین تغییر اساسی در فرهنگ ما حاصل می­شود. در زمان فتحعلی شاه همزمان با آغاز پیشروی روس­ها در قفقاز، درگیری اروپاییان در ایران به شدت افزایش یافت.

 

برخورد سنت و مدرنیته در دوره ناصرالدین شاه

در دوره ناصرالدین شاه، تحولات و تغییرات و جریان نوگرایی که در اثر جنگ های ایران و روسیه، درگیری­های ایران و انگلیس و بعد از آن در ارگان نظام لشگری، سیاسی و فکری کشور آغاز شده بود، جلوه ای بارزتر و ملموس تر پیدا کرد و از نظر کمی و کیفی دامنه گسترده تری یافت. از طرف دیگر کشورگشایی ممالک اروپایی نیز صورتی جهانی به خود گرفت و رقابت میان آنها برای دستیابی به ایران شدت پیدا کرد (قبادیان، ۱۳۸۳: ۵۰). اگر برخی کوشش­های اصلاحی نیمه نخست قرن نوزدهم را کنار بگذاریم،

می بینیم که جریان نوسازی ایران، از دوران امیر کبیر صدراعظم ناصرالدین شاه آغاز می شود. سمت و سوی کلی اصلاحات امیر کبیر عبارت بود از: تحکیم قدرت دولت، نوسازی دستگاه اداری و آموزش و پرورش (جهانبگلو، ۱۳۸۰: ۳۰). در پی دغدغه های عباس میرزا و راه حل های وی امیر کبیر، صدر اعظم ناصر الدین شاه، از جمله سیاست مدارانی بود که دغدغه های تمدنی و پرسش­هایی از جنس پرسش­های عباس میرزا داشت.

تأسیس دارالفنون، اعزام دانشجو به خارج، وارد کردن برخی صنایع به کشور، محدود کردن اختیارات شاه، انتظام سیستم مالی و … از جمله این دغدغه هاست. این پرسش­های آغازین به تعبیر برخی از اندیشمندان محصول شکست در جنگ با روسیه بود چرا که هم فهم اولیه سیاست مدارانی چون عباس میرزا از تمدن غرب، فهمی نظامی بوده است و هم اولین اقتباس های ایران از غرب، دانش و فن نظامی است. به بیان دیگر، شروع فرآیند گسترش تمدن غربی از خلال تکنولوژی نظامی رخ داده است (نفیسی، ج۲، ۱۳۸۴، ۲۲۲).

سپهسالار، دیگر صدر اعظم ناصرالدین شاه نیز همچون امیرکبیر، قصدش گسترش تمدن غرب در ایران بود و با ترغیب شاه به دیدار از غرب می­خواست وی را با خود همراه سفر ایرانیان به خصوص امرا و اشراف و شخص پادشاه به اروپا در همین دوران به صورت مستمر و پیوسته انجام پذیرفت. این ارتباطات و رفت و آمدها به غرب به تدریج، وجوه جدیدی از زندگی و تمدن غرب را به روی ایرانیان باز کرد. در هر سفر به غرب آنها مواجه با تمدن و فرهنگی شدند که به سرعت در حال تغییر و تحول و پیشرفت بود.

مدرنیزاسیون شکل ظاهری شهرها، روستاها و جامعه اروپایی را به کلی تغییر داده بود. این مناظر برای ایرانیانی که هنوز در جهان سنت می­زیستند، بسیار جذاب و خیره کننده بود. اگر در گذشته تنها برتری نظامی غرب بر ما ثابت شده بود، اینک برتری علمی، تکنولوژیک و رفاه اجتماعی آنها عیان گردیده بود. عده­ای از اصلاح طلبان و منورالفكران فرنگ رفته همانند سید جمال الدين استرآبادی؛ میرزا تقی خان امیر نظام، میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا یوسف خان مستشارالدوله؛ میرزا ملکم خان آخوند زاده و به فکر چاره جویی، ارائه راه حل و جبران عقب افتادگی افتادند.

در این دوره نظرات مدرنیسم و اقدامات در جهت انجام آن توسط اصلاح طلبان و روشنفکران و پذیرش ظواهر مدرنیسم توسط دربار و طبقه اشراف مورد توجه قرار گرفت (قبادیان، ۱۳۸۳: ۵۰). اعزام دانشجو به فرنگ، ترجمه کتب تاریخی اروپایی به انگیزه دریافتن علل ترقی مغرب زمین، انتشار روزنامه و استخدام مهندسان، اطباء و متخصصان اروپایی در امور مختلف، همگی در این راستا صورت گرفت (آدمیت، ۱۳۵۴: ۱۶۳). همزمان، نسیم مدرنیته زیر بنای نظام سیاسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد.

انجام پایان نامه معماری

پایان نامه در مورد معماری صفوی

پیشرفت، اعتلا و ترقی جایگاه شهر در نتیجه رونق شهرنشینی در دوره صفویه بر می­گشت به محیطی که آنها در آنجا پرورش یافتند بی­شک اگر صفویان نیز از میان مردمی بر می­خاستند که دارای افکار ایلی – عشیره ای بودند تمایل چندان به مسأله شهر و آبادانی مملکت از خود نشان نمی دادند و سعی می کردند همان شیوه ی زندگی چادر نشینی خود ادامه دهند، اما چون آنها از دل سرزمینی بر خاستند که دارای قدمت طولانی در زمینه ، فرهنگ ، تمدن، پیشرفت و آبادانی بود که در نتیجه یورش بیگانگان پیشرفت آن رو به زوال نهاد. وقتی روی کار آمدند سعی کردند به تداوم سنت­های کهن ایرانی در زمینه امور دیوانی – تشکیلاتی و شهر سازی و معماری با به روز کردن آنها بپردازند.

انجام پایان نامه معماری ارشد حکومت صفوی

به همین دلایل ما شاهد رونق دو چندان شهر در این دوره هستیم تا جائیکه یکی از شاهان این سلسله به نام شاه عباس اول پایتخت خود را در زمره بزرگترین شهر های جهان آن روزگار در آورد به طوری که این جمله معروف را در مورد آن می­گفتند «اصفهان نصف جهان». حالا که جایگاه شهر و شهر نشینی در دوره صفویه و هم چنین علت رونق آنها برایمان روشن شد می پردازیم به عناصر و اجزای اصلی تشکیل دهنده ی شهرها.

پژوهشگران برتر

0990-135-4771

ثبت سفارش

انجام پایان نامه ارشد معماری

انجام پایان نامه ارشد معماری برای مقطع کارشناسی ارشد متفاوت می باشد. در این مقطع، انجام پایان نامه معماری در گرایش های مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مخصوصاً اینکه با توجه به گرایش های مختلف این رشته، نیاز به آگاهی و درک عمیق از نحوه انجام پایان نامه در گرایش های مختلف برای دانشجویان پیش از پیش حائز اهمیت می باشد. لذا مؤسسه پژوهشگران برتر با تیمی مجرب و آگاه و متخصص، با ارائه خدمات به دانشجویان عزیز در گرایش های مختلف معماری، کمک می‌نماید تا دانشجویان در نحوه انجام پایان نامه معماری به بهترین شکل ممکن عمل نمایند.

 

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

بهترین قیمت مشاوره انجام پایان نامه

تحویل فوری

تضمین کار

رعایت اخلاق در پژوهش

پژوهشگران برتر

0990-135-4771

 

انجام پایان نامه معماری ارشد

مؤسسه پژوهشگران برتر همواره تلاش نموده است تا با همکاری برترین پژوهشگران در زمینه مشاوره انجام پایان نامه معماری ارشد به بهترین شکل ممکن به دانشجویان عزیز خدمات با کیفیت ارائه دهد. لذا بمنظور آموزش و نحوه نگارش پایان نامه معماری ارشد به دانشجویان عزیز توصیه می شود تا با محققین ما تماس حاصل نمایند. بدین منظور لطفا با شماره زیر تماس حلصل فرمایید.

 

مؤسسه پژوهشگران برتر

0990-135-4771

خدمات آموزشی و مشاوره انجام پایان نامه معماری ارشد

خدمات آموزشی انجام پایان نامه معماری شامل موارد زیر می باشد.

مشاوره در ارائه عنوان جدید و به روز برای انجام پایان نامه معماری

مشاوره نگارش پروپوزال معماری

آموزش نرم افزاری های تخصصی انجام پایان نامه معماری

مشاوره در تکمیل رساله معماری

استخراج مقاله از پایان نامه معماری

کمک به ساخت ماکت و طراحی سه بعدی

انجام پایان نامه معماری ارشد

انجام پایان نامه معماری ارشد

مؤسسه پژوهشگران برتر

0990-135-4771

 

انجام پایان نامه معماری ارشد
انجام پایان نامه معماری

انجام پایان نامه معماری

مؤسسه پژوهشگران برتر با تیمی مجرب و تیمی حرفه ای آماده ارائه انواع خدمات انجام پایان نامه در رشته معماری و تمام گرایش های آن است. علاوه بر انجام پایان نامه معماری، این مؤسسه برای رشته شهرسازی و تمام گرایش های آن نیز خدمات انجام پایان نامه را ارائه می دهد. برخی از موضوعات مهم در زمینه انجام پایان نامه به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی ویژگی های باغ های چینی.
 2. طراحی باغ های اسپانیایی.
 3. طراحی هنرستان هنرهای زیبا با رویکرد معاصرسازی.
 4. طراحی دانشکده معماری با رویکرد زمینه گرایی کالبدی.
 5. طرح ریزی حمل و نقل پایدار درون شهری.
 6. خوانشی بر پیدایش، علل گرایش و دلایل محبوبیت نماهای سبک نئوکلاسیک.
 7.  ساماندهی نوار ساحلی شهر با توجه به هویت گذشته.
 8. بررسی جایگاه حقوق معمار.
 9. تحلیل تعاملات اجتماعی و تأثیر آن بر محیط ساخته شده شهر.
 10. طراحی ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی.
 11. واکاوی بر مفاهیم و مؤلفه های سبک زندگی اسلامی.
 12. تحلیلی بر نقش انرژی های پاک در توسعه پایدار شهری.
 13. بررسی مجموعه مسکونی پایدار با رویکرد کاهش مصرف انرژی.
 14. طراحی یک دانشکده با رویکرد ارتقاء حس تعلق به مکان.
 15. طراحی مجتمع اقامتی توریستی تفریحی و ورزشی با رویکرد سلامت.
 16. طراحی مجموعه آموزشی با رویکرد پرورش خلاقیت.
 17. طراحی مجموعه تجاری فرهنگی با رویکرد تعاملات اجتماعی.
 18. طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست.
 19. تأثیر نور در معماری.
 20. تعامل عناصر بصری و زیبایی در معماری سنتی.
 21. تحلیلی بر جایگاه سازه در معماری.
 22. بررسی عوامل موثر در دریافت حس رضایت از فضاهای معماری سنتی.
 23. مروری بر تاریخچه شهربازی و فضاهای تفریحی و پارک ها.
 24. طراحی خانه سبز با رویکرد استفاده از عناصر طبیعی
 25. طراحی خانه صفر انرژی با رویکرد معماری بیونیک در اقلیم سرد
 26. نقش انرژی‌های پایدار در معماری؛ مرکز مطالعات انرژی‌های پایدار
 27. دانشکده معماری دانشگاه کاشان با رویکرد انرژی خورشیدی
 28. طراحی دانشکده معماری با رویکرد بهره گیری از انرژی خورشیدی در جهت احیای معماری بومی
 29. طراحی معماری کتابخانه با رویکرد معماری پایدار در شهر اردبیل
 30. خانه فرهنگ و هنر بابل با رویکرد معماری پایدار
 31. نقش انرژی‌های پایدار در معماری؛ مرکز مطالعات انرژی‌های پایدار

 

ثبت سفارش

 

مؤسسه پژوهشگران برتر

0990-135-4771

ویرایش پایان نامه معماری

ممکن است برای برخی از دانشجویان پیش آمده باشد که بعد از دفاع از پایان نامه یا رساله دکتری، داوران به یک سری مطالب و یا مسائل نگارشی ایراد گرفته باشند. از آنجایی که معمولا این نوع ایرادات شامل نگارش، غلط املایی و یا ساختار جمله بندی می شود از این رو موسسه پژوهشگران برتر با تیمی مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات ویرایش پایان نامه معماری در مقطع کارشیناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به دانشجویان عزیز می باشد.

 

ویرایش به سبک ویراستاری

از نظر تئوریک، هر نوشته باید از جهات گوناگونی مانند محتوا، بیان، صحّت و اعتبار، دقت، نظم، آراستگی و علایم نگارشی بررسی و بازبینی شود. از این رو، موسسه پژوهشگران برتر موظف است که ضمن رعایت سبک صاحب نوشته یا مترجم، خطاهای دستوری، حشو، تکرار، گزافه‌گویی و عبارت‌های بی‌شیرازه و پریشان را در ویرایش پایان نامه معماری سامان دهد.

 

ویرایش پایان نامه معماری در گرایش‌های مختلف رشته معماری

 • معماری داخلی
 • معماری منظر
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • تکنولوژی معماری
 • انرژی معماری
 • مرمت ابنیه سنتی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری اسلامی

 

پژوهشگران برتر

۰۹۹۰-۱۳۵-۴۷۷۱

 

خدمات آموزشی و مشاوره انجام پایان نامه معماری 

 • خدمات آموزشی انجام پایان نامه معماری شامل موارد زیر می باشد.
 • مشاوره در ارائه عنوان جدید و به روز برای انجام پایان نامه معماری
 • مشاوره نگارش پروپوزال معماری
 • آموزش نرم افزاری های تخصصی انجام پایان نامه معماری
 • مشاوره در تکمیل رساله معماری
 • استخراج مقاله از پایان نامه معماری
 • کمک به ساخت ماکت و طراحی سه بعدی

 

قیمت انجام پروپوزال

در صورتی که قصد دارید نوشتن یک پروپوزال را آغاز کنید، در ابتدا می توانید از کارشناسان در این زمینه کمک بگیرید. این خدمات با قیمت مناسب در اختیار شما می باشد و شما می توانید با خیال راحت تمامی کارهای مربوط به نوشتن پروپوزال را انجام دهید. قیمت انجام پروپوزال بر اساس نوع تحقیق و همکاری شما تعیین می شود و شما می توانید انتظار یک کار حرفه ای را از ما داشته باشید. لازم به ذکر است که خدمات پروپوزال دکتری تنها برای رشته های معماری و شهرسازی ارائه می شود. به طور کلی این خدمات می توانند گزینه ای مناسب برای تمامی دانشجویان ارشد و دکتری در این رشته های تحصیلی به شمار روند و همه ساله بسیاری از دانشجویان مقطع دکتری از سراسر کشور از خدمات این دپارتمان استفاده می کنند. اما چطور می توانیم نسبت به ثبت سفارش پروپوزال اقدام کنیم؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

 

بهترین شیوه برای ثبت سفارش پروپوزال

بسیاری از دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی از سراسر کشور و دانشگاه های مختلف به دنبال بهترین خدمات در زمینه ثبت سفارش پروپوزال دکتری و انجام آن می باشند و از این روی توصیه می شود که از وب سایت ما در این خصوص استفاده کنید. شما می توانید مشاوره های مربوط به ثبت سفارش را دریافت کنید و همچنین نسبت به سفارش تولید پروپوزال اقدام کنید. این خدمات در سراسر کشور در دسترس است و دانشجویان مقطع دکتری می توانند برای پروپوزال دکتری خود از این شیوه استفاده کنند. همچنین برای دانشجویان دانشگاه های آزاد و سراسری در دسترس است و کاربران می توانند از این شیوه برای بهترین نگارش پروپوزال اقدام نمایند.

 

قیمت انجام پروپوزال پایان نامه

قیمت انجام پروپوزال پایان نامه با توجه به رشته های تحصیلی و مقاطع مختلف علمی، می تواند متفاوت باشد. ولی از آنجایی که دپارتمان پژوهشگران برتر صرفا در زمینه معماری و شهرسازی فعالیت دارد لذا از این رو همه قیمت ها در این دپارتمان بصورت شفاف و واضح ارائه شده است. برای مشاوره یک پروپوزال معماری و یا شهرسازی برای مقطع ارشد این دپارتمان قیمت 400 هزار تومان را در نظر گرفته است. همچنین برای انتخاب موضوع پایان نامه نیز دپارتمان پژوهشگران برتر مشاوره رایگان برای دانشجویان عزیز در نظر گرفته است.

 

تفاوت های پروپوزال و پایان نامه در چیست؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چه تفاوت هایی در زمینه پروپوزال و پایان نامه وجود دارد و ما اصولا باید به کدام موارد در این زمینه توجه داشته باشیم؟ در ابتدا باید گفت که پروپوزال دکتری برای موضوعاتی ارائه می شود که یا تحقیقی در مورد آن ها به صورت تخصصی انجام نشده است و یا به صورت محدود و بدون موضوعات مشخص و ناقص تحقیقاتی موجود می باشد. این در حالی است که پایان نامه ها معمولا به تشریح موضوعی می پردازند که از پیش به صورت کامل بیان شده اند و دانشجو تنها برای بیان آن به صورت کامل و درک کامل آن پروپوزال را تهیه می نماید. در صورتی که سوالی در این زمینه داشته باشید و یا در زمینه پایان نامه ارشد نیز سوالی دارید می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

 

قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه در مقطع ارشد همواره دارای برخی از چالش هایی است که نیازمند آن است تا با دانش و علم کافی بتوان آنها را برطرف نمود. موسسه پژوهشگران برتر با ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام پایان نامه، آماده است تا خدمات مشاوره ای خود را با بهترین و بصرفه ترین قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد به دانشجویان و مشتریان خود ارائه دهد.

برخی از تعرفه های مهم در زمینه قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد را در یز میتوانید مشاهده نمایید.

.

قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

موسسه پژوهشگران برتر همواره با تیمی جرب و کارآمد در نظر داشته است تا ارائه خدمات خود را با بهترین و نازلترین قیمت به مشتریان خود ارائه دهد. از این رو این مؤسسه لیست تعرفه های خود را در زمینه  قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری بصورت ذیل تدوین نموده است:

انجام پروپوزال: 400 هزار تومان

انجام فصول ۱ تا ۵ پایان نامه کارشناسی ارشد معماری: 1.200.000 هزار تومان

طراحی پلان 800 هزار تومان

طراحی سه بعدی و حجم: 1.100.000 هزار تومان

طراحی ماکت: ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان (بستگی به جنس ماکت)

انجام صفر تا صد پایان نامه کارشناسی ارشد معماری: 3 میلیون 100 هزار تومان

بهترین مؤسسه انجام پایان نامه معماری ارشد با بهترین قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد.

 ثبت سفارش

قیمت انجام پایان نامه کارشناسی معماری

دپارتمان پژوهشگران برتر دانش علاوه بر انجام پایان نامه کارشناسی ارش معماری، در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی معماری نیز فعالیت می‌نماید. لذا بدین منظور، این مؤسسه جهت رضایت مشتریان و نشان حسن نیست خود به دانشجویان عزیز تلاش نموده است تا مشاوره انجام پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی معماری را نیز با بهترین و مناسبترین قیمت انجام پایان نامه کارشناسی معماری ارائه دهد.

مؤسسه پژوهشگران برتر

۰۹۹۰-۱۳۵-۴۷۷۱

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”yes” hundred_percent_height_scroll=”yes” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”rgba(96,125,139,0)” background_image=”https://pazhooheshgaran.com//wp-content/uploads/2016/07/article4.jpg” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_fusionslider name=”%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”4%” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” background_type=”single” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

استخراج مقاله از پایان نامه

همواره دانشجویان بعد از دفاع از پایان نامه خود این دغدغه را دارند که چطور از رساله خود یک یا چند مقاله استخراج نمایند. استخراج مقاله همواره داری اصولی است که باید به آن آشنا بود. البته اگر کسی نیز با ساختار و مفاهیم اولیه مقاله نویسی آشنایی داشته باشد ب راحتی می تواند این کار را انجام دهد. این امر در حالی است که بعضی از اوقات نیز دانشجو خود به برخی از دلایل، وقت کافی برای استخراج مقاله از پایان نامه خود را ندارد. در این بین، موسسه کاوشگران دانش با تیمی مجرب و کارکشته این اطمینان را به دانشجویان عزیز می دهد تا از ثمره زحمات پایان نامه خود بهترین نتیجه را بگیرند و به دانشجویان عزیز در جهت استخراج مقاله از پایان نامه خدمات قابل توجهی ارائه می دهد.

چارچوب ساختاری مقاله

 • چکیده:چکیده معمولا بین 150تا 250 کلمه بوده و در آن تعریف مساله، اهمیت مساله، روش پیشنهادی و نتایج بیان می شود.
 • کلمات کلیدی: معمولا شامل 3 الی 5 کلمه می باشد که شامل موضوع مورد بحث مقاله است.
 • مقدمه: در مقدمه شرح مساله، سوابق تحقیق و کاربردهای مساله بیان می شود. سپس دلیل انجام پژوهش یا عیب کارهای انجام شده در گذشته ذکر می شود.
 • پیشینه پژوهش
 • مبانی نظری پژوهش
 • چارچوب نظری پژوهش
 • مطالعه موردی
 • روش تحقیق
 • تحلیل یافته ها
 • نتیجه گیری
 • مراجع: در نوشتن مقاله باید تلاش کرد از مراجع معتبر و جدید استفاده نمود. مراجع معمولا به ترتیبی که در متن مورد استفاده قرار می گیرند ذکر می شوند. به روش APA و یا شیکاگو.

ثبت سفارش مشاوره نگارش مقاله

مؤسسه پژوهشگران برتر

۰۹۹۰-۱۳۵-۴۷۷۱

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

موضوعات جدید پایان نامه معماری

انتخاب موضوع پایان نامه یا رساله همواره با چالش هایی مواجه بوده است. از جمله این چالش ها می توان به واقعی بودن موضوع (عدم تخیل گرایی) و یا عدم تکراری بودن موضوع اشاره کرد. همچنین انتخاب موضوع نیز باید از نظر پیشینه پژوهش و یا مقاله بیس دارای یک سری مزیت هایی باشد. از این رو موسسه کاوشگران دانش تلاش دارد تا با ارائه موضوعات جدید و به روز در زمینه انجام پایان نامه معماری به دانشجویان عزیز مشاوره دهد. برخی از موضوعات جدید پایان نامه معماری در ادامه به شرح ذیل تدوین شده است:

موضوعات جدید پایان نامه معماری

 

موضوعات پایان نامه معماری

 1. طراحی فرهنگستان معماری ایران با تاکید بر معماری گذشته ایران
 2. طراحی خانه فرهنگ بارویکرد مدرن سازی معماری ایرانی
 3. طراحی دانشگاه معماری اصفهان معماری ضمن بررسی فضای متناسب با آموزش معماری
 4. طراحی مرکز تجاری_رفاهی در شهر اصفهان با تاکید بر تعامل با طبیعت در اثر معماری
 5. تاثیر متقابل تصویرسازی و معماری در دوره قاجار
 6. طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی در شهر یزد
 7. ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی
 8. نسبت فلسفه و معماری تبیین ضرورت تامل فلسفی در معماری
 9. طراحی مجموعه گردشگری-سوارکاری با رویکرد معماری سبز
 10. طراحی دفتر معماری داخلی
 11. طراحی مدرسه معماری با رویکرد روانشناسی محیط
 12. دانشکده معماری و شهرسازی
 13. طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا
 14. مدرسه معماری با رویکرد پرورش معمار کارآمد
 15. از نانو معماری تا پایداری- طراحی مجتمع تجاری-مسکونی
 16. بررسی معماری آرامگاه های گنبد دار در منطقه بلوچستان
 17. آسیب شناسی عدم تداوم مکتب اصفهان در فضای معماری ایران
 18. مطالعه و بررسی معماری بومی یزد و طراحی مجموعه فامیلی با رویکرد بوم‌گرایی
 19. معماری در تئاتر؛ فضای داخلی- فضای خارجی
 20. طراحی دانشکده معماری با رویکرد به اجتماع پذیری و اهمیت به فضاهای باز و جمعی
 21. طراحی مرکز فرهنگی حامیان محیط زیست استان گیلان براساس پیوند الگوهای معماری بومی با معماری روز
 22. طراحی مدرسه معماری با بهره گیری از معماری سنتی ایرانی درجهت ایجاد خلاقیت
 23. بررسی تاثیرات نظریه پست مدرن دیکانستراکشن دریدا بر معماری
 24. طراحی هتل پنج ستاره  با رویکرد معماری بومی
 25. همسازی فضا و سازه در معماری
 26. موزه معماری در گذر زمان با رویکرد معماری مفهوم‌گرا
 27. تحلیل پدیده معماری پست مدرن و نسبت آن با معماری معاصر ایران
 28. طراحی هنرستان معماری در شهر یزد با رویکرد معماری گلین

پژوهشگران برتر

0990-135-4771

مؤسسه مطالعاتی و مشاوره پژوهشی پژوهشگران برتر، برترین مؤسسه در ارائه خدمات پژوهشی

انجام پایان نامه معماری ارشد

نگارش پایان نامه شاید برای برخی از دانشجویان همراه با سختی و استرس باشد. و همچنین شاید بسیاری از دانشجویان با اینکه دروس روش تحقیق و یا سمینار درسی پاس کرده اند ولی با این حال دلهره انجام پایان نامه را دارند. با این موارد، انجام پایان نامه معماری ارشد توسط موسسه کاوشگران دانش می تواند به بهترین نحو ممکن برای دانشجویان عزیز به تحریر درآید. این موسسه خدمات خود را در قالب مشاوره بصورت ایمیل، تلگرام و یا تلفنی انجام می دهد. همچنین این مؤسسه با دارا بون افراد متخصص و نویسنده و طراح، دانشجویان عزیز را در همه مراحل نگارش پایان نامه معماری یاری می رساند. لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر سر بزنید.

مشاوره انجام پایان نامه معماری ارشد و دکتری

 

ثبت سفارش

 

مشاوره انجام پایان نامه در گرایش‌های مختلف مهندسی معماری

 • انجام پایان نامه معماری داخلی
 • انجام پایان نامه معماری منظر
 • انجام پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت
 • انجام پایان نامه تکنولوژی معماری
 • انجام پایان نامه انرژی معماری
 • انجام پایان نامه مرمت ابنیه سنتی
 • انجام پایان نامه مطالعات معماری ایران
 • انجام پایان نامه معماری اسلامی

 

مؤسسه پژوهشگران برتر

۰۹۹۰-۱۳۵-۴۷۷۱

نمونه پروژه‌های معماری

 1. مروری بر اندیشه‌های میشل فوکو.
 2. بررسی ویژگی های باغهای چینی.
 3. طراحی باغ های اسپانیایی.
 4. طراحی هنرستان هنرهای زیبا با رویکرد معاصرسازی.
 5. طراحی دانشکده معماری با رویکرد زمینه گرایی کالبدی.
 6. طرح ریزی حمل و نقل پایدار درون شهری.
 7. خوانشی بر پیدایش، علل گرایش و دلایل محبوبیت نماهای سبک نئوکلاسیک.
 8.  ساماندهی نوار ساحلی شهر با توجه به هویت گذشته.
 9. بررسی جایگاه حقوق معمار.
 10. تحلیل تعاملات اجتماعی و تأثیر آن بر محیط ساخته شده شهر.
 11. طراحی ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی.
 12. واکاوی بر مفاهیم و مؤلفه های سبک زندگی اسلامی.
 13. تحلیلی بر نقش انرژی های پاک در توسعه پایدار شهری.
 14. بررسی مجموعه مسکونی پایدار با رویکرد کاهش مصرف انرژی.
 15. طراحی یک دانشکده با رویکرد ارتقاء حس تعلق به مکان.
 16. طراحی مجتمع اقامتی توریستی تفریحی و ورزشی با رویکرد سلامت.
 17. طراحی مجموعه آموزشی با رویکرد پرورش خلاقیت.
 18. طراحی مجموعه تجاری فرهنگی با رویکرد تعاملات اجتماعی.
 19. طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست.
 20. تأثیر نور در معماری.
 21. تعامل عناصر بصری و زیبایی در معماری سنتی.
 22. تحلیلی بر جایگاه سازه در معماری.
 23. بررسی عوامل موثر در دریافت حس رضایت از فضاهای معماری سنتی.
 24. مروری بر تاریخچه شهربازی و فضاهای تفریحی و پارک ها.

 

ثبت سفارش

مؤسسه پژوهشگران برتر

۰۹۹۰-۱۳۵-۴۷۷۱