Skip to main content

معماری و تعاملات اجتماعی

در واقع فضاهاي عمومي با دارا بودن ظرفيت هاي بالقوه در مرحله نخست اين فرصت برابر را جهت ايجاد و برقراري كنش هاي اجتماعي (ولو شكننده و ناپايدار) در اختيار كليه شهروندان قرار مي دهند. در مرحله بعد پس از” انعقاد” اوليه تعامل اجتماعي، تفاوت هاي موجود در سطوح اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه پديدآورنده الگوهاي رفتاري متنوع است خود زمينه ساز ايجاد روابط اجتماعي منسجم و پايدار خواهند شد.

اگرچه هر مکانی می تواند به طور موقت یا دائمی به واسطه طراحی و ویژگی های مکان، تبدیل به یک مکان سوم شود، چند مشخصه اصلی برای مکان های سوم وجود دارد که منجر به تعامل اجتماعی فعال در این مکان ها می گردد. این شاخصه ها می توانند شناسایی شده و در جهت اجرا، برنامه ریزی گردند. پنج مشخصه اصلی مکان های سوم که می توانند باعث افزایش تعاملات اجتماعی فعال گردند، عبارتند از: موقعیت، طراحی فیزیکی، مدیریت، امکانات رفاهی و فعالیت ها (محجوب جلالی و قلعه نویی، ۱۳۹۳).

  • موقعیت: موقعیت مکانی اثر بسیار زیادی بر روی تعداد مردمی که به یک مکان رفت و آمد می کنند، می گذارد. مکان­هایی که برای دیدن، راحت و مناسب هستند، می توانند به لحاظ تجاری در شرایط بهتری نسبت به سایر مکان ها قرار گیرند. با این تفاصیل مکان های سوم اغلب در مسیر راه های سواره اصلی قرار دارند و یا به مسیرهای دوچرخه، پیاده یا اتوبوس متصل می باشند. الزام به ذکر است که امکانات پارکینگ نیز باید در نظر گرفته شود.
  • طراحی فیزیکی: یک مکان سوم برای اینکه موفق شود، چه فستیوال، پارک، کتابخانه، کافی شاپ یا هر نوع فعالیت دیگری که باشد، باید تعامالت اجتماعی را تشویق نماید. دسترسی به غذا و نوشیدنی در داخل محیط و یا نزدیک آن حائز اهمیت می باشد. مکان های بیرونی باید یک رویه محکم، سایه بان و حفاظ در برابر تغییرات آب و هوا داشته باشند. همچنین نشیمن گاه راحت با قابلیت حرکتی، تعامالت اجتماعی را تشویق خواهد کرد. این مکان ها اگر که نزدیک تر به مکان های خدماتی نظیر مکان استراحت و یا نزدیک به محل زندگی افراد باشند، بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفته و تعداد دفعات مراجعه به آنجا به طور منظم افزایش خواهد یافت.
  • مدیریت: یک مشخصه اساسی مکان سوم، دعوت آزاد و صریح به دیر رفتن است. آنها باید تا زمانی که مردم می خواهند از آنها استفاده نمایند، باز باشند. همچنین باید مکان هایی امن بوده و نیز طیف متنوعی از مشتریان را به خود جذب نمایند. کارمندان باید با ایجاد روابط دوستانه با مشتریان، به تشویق مکالمات با یکدیگر کمک کنند و در کل، مکان های سوم باید یک جو غیر رسمی به وجود بیاورند.