طراحی نمای ساختمان

یکی از اساسی ترین عناصر معماری درگیر با فضای شهری و مخاطب، همواره طراحی نمای ساختمان هایی است که در کالبد شهری جای گرفته-اند. از آنجایی که نمای ساختمان نمود خارجی هر بنا و از طرفی عنصر اساسی سازنده ی بدنه ی شهری و در واقع بستر کالبدی شکل دهنده ی محیط شهری است، لذا اهمیت قابل توجهی مییابد. بنابراین نیازمند توجه و ساماندهی مناسب جهت دستیابی به منظر شهری مطلوب در فضای شهری میباشد.ب

 

نماسازی

باتوجه به ساخت و سازهای اخیر و سیاستهای شکل گرفته در آن، امروزه در کشور شاهد یک روند فرسایشی و نامطلوب در پرداخت معماری به ویژه نماسازی میباشیم. این روند گاه تا نمود معیارهای یک سبک خاص که ممکن است منشا داخلی داشته یا خارجی، پیش میرود و گاه تا بروز یک سری مُدهای زودگذر برگرفته از علایق و سلایق زمانه تنزل پیدا میکند. به طوری که روزی شاهد ظهور فراگیر استفاده از آجر سه سانتی در نمای ساختمانها میباشیم و روز دیگر نماهای آلومینیومی، کامپوزیت و اخیراً نماهایی تحت عنوان نمای رومی یا نمای کلاسیک، فارغ از فرهنگ مکان، اقلیم، اصول تاریخی و معماری ایرانی به شهرهای ایران و نمای ساختمانهای آن رنگ میدهند.

 

اصول طراحی نما

این اندیشه در اصول طراحی داخلی تفاوتی میان موقعیت مکانی معماری قائل نیست؛ شرق تا غرب، شمال تا جنوب را تحت الشعاع خود قرار میدهد.با این وجود نقش اساسی نما به عنوان یکی از شاخص ترین عناصر کالبدی ساختمان امری مهم می نمایاند که پیوسته در ارتباط مستقیم و بی واسطه با محیط شهری واقع میشود. لذا بررسی شاخصه ها و کیفیات حاضر در طراحی نمای ساختمان معماری معاصر ایران میتواند به عنوان محرکی برای ایجاد هماهنگی و ریتم پیوسته در طراحی مجتمع ها و نمای آنها مورد کارایی واقع شود.