Skip to main content

مکان سوم

مکان سوم عرصه هایی است که جامعه شناس شهری، ری اولدنبرگ، آن را به عنوا ن یک پناهگاه در مقابل خانه یا محل کار تعریف میکند؛ جایی که مردم میتوانند به صورت منظم به آنجا سر بزنند و با دوستان، همسایه ها، همکاران و حتی غریبه ها ارتباط برقرار کنند (Mehta and Bosson, 2011:780).

مکانی که وی با عنوان مکان سوم از آن یاد می کند، شامل فضاهای عمومی گوناگونی است که پذیرای اجتماعاتی است که به شکل داوطلبانه دور از خانه و محل کار، شادمانه به دور هم جمع شده اند و در اکثر مواقع معمولی و غیر رسمی می باشند. (کارمونا و همکاران، 1831 :222).

 

ویژگی مکان سوم

در ذیل به برخی از ویژگی های مکان های سوم که باعث تمایز این مکان ها از مکان های دیگر می شود، اشاره می گردد:

  • مکالمه در آن فعالیت اصلی محسوب می شود: بهترین مشخصه مکان سوم، صحبت کردن در آنجا است. لبخندها و چشمک ها، دست دادن ها و پشت هم زدن ها، همه نشانه های اولیه ذوق حضور در مکان های سوم است. ولی این ذوق ها با مکالمه های لذت بخش و سرگرم کننده ادامه یافته و حفظ می شود.
  • «چیتوفسکی» در مورد بارها و کافه ها به طور خاص گزارش می دهد که «کار اصلی مردم برقراری رابطه های اجتماعی است و نه نوشیدن».
  • یک هم سطح کننده است: مکان های سوم بر روی همگان باز بوده و با ایجاد حد و مرز برای لذت های مردم مخالفت می کنند. در مکان های سوم، جذابیت ها و ذائقه های شخصی افراد است که اهمیت دارد و موقعیت آنها در زندگی اهمیت خود را از دست می دهد.

 

کارکرد مکان سوم

این مکان ها دارای چند کارکرد هستند که برای اشخاص و جمع هایی که از آنها استفاده می کنند، حائز اهمیت می باشند. در زیر به برخی از این موارد اشاره می گردد:

  • این مکان ها کمک می نمایند تا اهل محل با یکدیگر اتحاد داشته باشند: در جاهایی که مکان های سوم وجود ندارند، ما مردمی را می یابیم که برای سال ها در مجاورت یکدیگر زندگی کرده بدون اینکه همدیگر را بشناسند.
  • به عنوان دروازه های ورود برای بازدیدکنندگان و کنج های تازه برای اهل محل عمل می نمایند. برای ساکنین جدید محل، آنها شرایط الزم جهت آشنایی سریع و یادگیری مکان هایی که نیاز دارند و اینکه اهل محل به چه صورت عمل می کنند، را فراهم می کنند.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس