Skip to main content

مشاوره انجام پایان نامه مدیریت شهری

از مدیریت شهری تعاریف مختلفی ارائه شده است. باید به یاد داشت که تعریف مدیریت شهری با توجه به نوع حکومت های مختلف، تعاریف مختلفی دارد. در بسیاری از کشورهای جهان مدیریت  شهری به عنوان زیر مجموعه ای از حکومت محلی تعریف شده و به آن شهرداری گفته شده است. روشن است که مشخصات و ساختار شهرداری مدیریت شهری از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر  جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد.  بر خلاف کشورما، در بسیاری کشورها، شهرداری ها در واقع نوعی حکومت محلی به شمار می روند. بنابر تعریف ارائه شده در کتاب سبز راهنمای شهرداری ها در ایران، مدیریت شهری عبارت است از  اداره سازمانی غیردولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سطح شهر، از طرف آنان و مطابق با قانون تأسیس می گردد و در محدوده فعالیت خود استقلال سازمانی دارد (سعیدنیا؛ 1383: 27). اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود، لازم است در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید.

بنا بر تعریف دیگری، مدیریت شهری مجموعه ای از سیاست ها، طرحها، برنامه ها و رویه هایی است که به  دنبال اطمینان یافتن از انطباق و هماهنگی رشد جمعیت با میزان دستیابی به زیرساختهای اصلی، سرپناه و  کار است (نوروزیان، 1387، به نقل از: Davey, 1993).

 

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه  مدیریت شهری

09333358943